100 χρόνια εθνικής μνήμης

100 χρονια εθνικης μνημης

Υποβολή πρότασης

Οικονομικά στοιχεία
Συμπληρώστε τα παρακάτω πεδία, έστω ενδεικτικά, το κόστος της πρότασης που καταθέτετε:
Τα παρακάτω πεδία συμπληρώνονται μόνο αν υπάρχει αίτημα οικονομικής ή άλλης υποστήριξης. Τα ποσά θα αναφέρονται συνολικά συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ ή των όποιων άλλων επιβαρύνσεων.
*Εάν η πρόταση δεν έχει κόστος ή δεν γνωρίζετε το κόστος, σημειώνετε 0 και στο πεδίο του φορέα χρηματοδότησης. Σε περίπτωση μηδενικού κόστους, σημειώνετε: ΚΑΝΕΙΣ

17 Ιουνίου ημερομηνία λήξης υποβολής πρότασης

X