Ίδρυση

Φάρις

Συστήθηκε με την υπ’αριθμ. 71713/14316/19-11-2008 απόφαση του Γενικού Γραμματέα της Περιφέρειας Πελοποννήσου (ΦΕΚ Β΄2434/1-12-2008) σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.3463/2006, ως αποτέλεσμα συγχώνευσης των πρώην αμιγών επιχειρήσεων του Δήμου Καλαμάτας με τις επωνυμίες:

Δημοτική Επιχείρηση Πολιτιστικής Ανάπτυξης Καλαμάτας (Δ.Ε.Π.Α.Κ)

Δημοτικό Περιφερειακό Θέατρο Καλαμάτας (ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ.Κ)

Κέντρο Επαγγελματικής Κατάρτισης (Κ.Ε.Κ)

Δημοτική Επιχείρηση Τουριστικής Ανάπτυξης Καλαμάτας (ΔΕΤΑΚ)

Εν συνεχεία απορρόφησε την Κοινωφελή Επιχείρηση του Δήμου Θουρίας (ΚΕΔΗΘ) με την υπ’αριθμ. 88/2011 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Καλαμάτας (ΦΕΚ Β΄1059/30-5-2011) σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.3852/2010.

Η επιχείρηση είναι προγραμματικά συμβεβλημένη με το Υπουργείο Πολιτισμού και το Δήμο Καλαμάτας.

X