ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Τα Κέντρα Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών της Κοινωφελούς Επιχείρησης του Δήμου Καλαμάτας «ΦΑΡΙΣ» ανακοινώνουν ότι σε εφαρμογή της 197/2019 απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου της ΚΕ ΦΑΡΙΣ, θα προβούν σε εγγραφές ωφελουμένων χωρίς αξία τοποθέτησης.

Δεδομένου ότι οι θέσεις είναι περιορισμένες οι εγγραφές θα πραγματοποιηθούν βάσει κοινωνικών και οικονομικών κριτηρίων σύμφωνα με το άρθρο 6 του Κανονισμού Λειτουργίας των ΚΔΑΠ (κατά σειρά προτεραιότητας

α) παιδιά ορφανά από δυο γονείς,

β) παιδιά άγαμων γονέων,

γ) παιδιά ορφανά από ένα γονέα,

δ) παιδιά πολυτέκνων,

ε) παιδιά διαζευγμένων ή σε διάσταση γονέων,

στ) παιδιά που προέρχονται από γονείς με σωματική ή πνευματική αναπηρία, κλπ,

ζ) παιδιά υπαλλήλων που εργάζονται σε βάρδιες

η) παιδιά υπαλλήλων του Δήμου Καλαμάτας

θ) παιδιά λοιπών οικογενειών, λαμβανομένης πάντοτε υπόψη της οικονομικής κατάστασης των οικογενειών).

Για την εγγραφή απαιτείται η προσκόμιση των κάτωθι δικαιολογητικών:

1. Αίτηση του γονέα ή του κηδεμόνα του

2. Πιστοποιητικό Οικογενειακής Κατάστασης από το οποίο προκύπτει η ηλικία του παιδιού

3. Ιατρική βεβαίωση (Πιστοποιητικό Υγείας Παιδιού)

4. Πράξη Διοικητικού Προσδιορισμού Φόρου (εκκαθαριστικό σημείωμα) φορολογικού έτους 2018 (εισοδήματα 2018) της αιτούσας και του συζύγου/συντρόφου

5. Οποιοδήποτε αποδεικτικό στοιχείο άλλης ιδιότητας (διαζευκτήριο, κλπ)

Οι ενδιαφερόμενοι να εγγράψουν τα παιδιά τους στα ΚΔΑΠ της Κοινωφελούς Επιχείρησης του Δήμου Καλαμάτας, παρακαλούνται να καταθέσουν αίτηση μαζί με τα σχετικά δικαιολογητικά στο γραφείο 322, β’ όροφος, κτίριο Β’ Νέου Δημαρχείου (Αθηνών 99), έως και την Παρασκευή 6 Δεκεμβρίου 2019.

O Πρόεδρος της Κοινωφελούς Επιχείρησης Δήμου Καλαμάτας
«ΦΑΡΙΣ»
ΠΑΝΤΕΛΗΣ ΔΡΟΥΓΑΣ