ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΣΤΑ ΚΔΑΠ Κ.Ε. ΦΑΡΙΣ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
για σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ
Χρονικής διάρκειας έως δύο (2) μηνών

Η Δημοτική Κοινωφελής Επιχείρηση του Δήμου Καλαμάτας ΦΑΡΙΣ :

Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 65 του Ν.3852/2010 « Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και
της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης»
2. Τις διατάξεις του άρθρου 206 του Ν. 3584/2007 «Κώδικας Κατάστασης Δημοτικών και
Κοινοτικών Υπαλλήλων», όπως έχουν τροποποιηθεί και ισχύουν.
3. Τις διατάξεις του άρθρου 72 του Ν.3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και
της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης», όπως ισχύουν.
4. Την αρ. Ν.4756/2021 και την ΚΥΑ Γ.Π.Δ11, οικ59903, ΦΕΚ 3851/18.8.2021 , καθώς και
στην ΚΥΑ Αριθμ. Γ.Π.Δ11 οικ./31252 ΦΕΚ 2332 2.6. «Προϋποθέσεις έκδοσης
λειτουργίας και προδιαγραφές λειτουργίας Κέντρων Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών
(ΚΔΑΠ)
5. Τις διατάξεις των άρθρων 70 και 85 του Ν.4982/2022 (ΦΕΚ195/τ.Α’/15-10-2022)
6. Τις διατάξεις του άρθρου 25 του Ν. 4829/2021 (ΦΕΚ 166/Α/2021)
7. Τον Ν.4765/2021 περί πρόσληψης προσωπικού και εκσυγχρονισμός του συστήματος
προσλήψεων στον δημόσιο τομέα και ενίσχυση του Ανώτατου Συμβουλίου Επιλογής
Προσωπικού (ΑΣΕΠ) και λοιπές διατάξεις .
8. Την υπ’ αριθμ. 77094/01-8-2022 Κ.Υ.Α. «Σύστημα Διαχείρισης, Αξιολόγησης,
Παρακολούθησης και Ελέγχου – Διαδικασία Εφαρμογής της Δράσης “ Προώθηση και
υποστήριξη παιδιών για την ένταξη τους στην προσχολική εκπαίδευση καθώς και για τη
πρόσβαση παιδιών σχολικής ηλικίας, εφήβων και ατόμων με αναπηρία, σε υπηρεσίες
δημιουργικής απασχόλησης” της χρονικής περιόδου 2022-2023, συγχρηματοδοτούμενης
από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο στο πλαίσιο του Εταιρικού Συμφώνου για την
Περιφερειακή Ανάπτυξη (ΕΣΠΑ) για την Προγραμματική Περίοδο 2021-2027 και από
εθνικούς πόρους» (ΦΕΚ 4094/Β΄/01-08-2022).
9. Την υπ’ αριθμ. πρωτ. 10945/02-08-2022 (ΑΔΑ:Ψ5Θ6465ΖΩ5-ΛΩΦ) (2Η ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ
24/08/2022) Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος της Ελληνικής Εταιρείας Τοπικής
Ανάπτυξης και Αυτοδιοίκησης (Ε.Ε.Τ.Α.Α.) Α.Ε., για την υλοποίηση πράξεων στο πλαίσιο της
Δράσης “ Προώθηση και υποστήριξη παιδιών για την ένταξη τους στην προσχολική
εκπαίδευση καθώς και για τη πρόσβαση παιδιών σχολικής ηλικίας, εφήβων και ατόμων με
αναπηρία, σε υπηρεσίες δημιουργικής απασχόλησης” της χρονικής περιόδου 2022-2023,
προς τις/τους ωφελούμενες/ους της εν λόγω Δράσης.
10. Την αριθ. Απόφαση 182/2022 (αρ.πρωτ. 5895/2022, ΑΔΑ: 96Γ7ΟΡΦΕ-ΠΞ2) του Δ.Σ. της
Κ.Ε.ΦΑΡΙΣ περί έγκρισης προϋπολογισμού οικ. έτους 2023 της Κοινωφελούς Επιχείρησης
ΦΑΡΙΣ του Δήμου Καλαμάτας.
11. Την με αριθ. Απόφαση 736/2022 (αρ.πρωτ. 124799/2022, ΑΔΑ:Ψ7ΓΙΩΕΕ-ΤΥ0) της
Οικονομικής επιτροπής του Δήμου Καλαμάτας με θέμα «Την έγκριση προϋπολογισμού οικ. έτους 2023 της Κοινωφελούς Επιχείρησης ΦΑΡΙΣ του Δήμου Καλαμάτας».
12. Τη βεβαίωση με αρ.πρωτ. 6322/20-12-2022 της Οικονομικής Υπηρεσίας της Κοινωφελούς
επιχείρησης ΦΑΡΙΣ , περί ύπαρξης πιστώσεων στον εγκεκριμένο προϋπολογισμό οικ. έτους
2023 για την κάλυψη της δαπάνης μισθοδοσίας του υπό πρόσληψη προσωπικού της
παρούσας ανακοίνωσης
13. Τον Οργανισμό Εσωτερικής Υπηρεσίας της ΦΑΡΙΣ (Απόφαση ΔΣ 64/2019 με
αριθ.πρωτ:1407/2019, ΑΔΑ: 6ΟΦ8ΟΡΦΕ-Υ42), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
14. Την υπ’αριθμ. 75/2022 (αρ.πρωτ.1896/23-5-2022 ΑΔΑ: 959ΞΟΡΦΕ-ΔΞ7) απόφαση του
Διοικητικού Συμβουλίου με θέμα: «Τροποποίηση και ψήφιση ενιαίου Κανονισμού
Λειτουργίας των δομών Κέντρα Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών-Κ.Δ.Α.Π. στην
Κοινωφελή επιχείρηση του Δήμου Καλαμάτας ΦΑΡΙΣ»
15. Τη βεβαίωση με αρ.πρωτ. 787/20-02-2023 της Οικονομικής Υπηρεσίας της Κοινωφελούς
επιχείρησης ΦΑΡΙΣ , περί ύπαρξης πιστώσεων, για την κάλυψη της δαπάνης μισθοδοσίας
του υπό πρόσληψη προσωπικού της παρούσας ανακοίνωσης.
16. Την υπ’ αριθμό 200/2022 (αρ.πρωτ.6386/27-12-2022 ΑΔΑ:967ΗΟΡΦΕ-ΖΗ5) απόφαση
του Διοικητικού συμβουλίου της Κοινωφελούς επιχείρησης ΦΑΡΙΣ του Δήμου Καλαμάτας
με θέμα «Έγκριση πρόσληψης εκπαιδευτικού προσωπικού, με σύμβαση διάρκειας έως δύο
μηνών για την κάλυψη των αναγκών των δομών ΚΔΑΠ της Κ.Ε. ΦΑΡΙΣ.
17. Την υπ’αριθμ. 201/2022 (αρ.πρωτ.6387/27-12-2022 ΑΔΑ:9ΩΡ0ΟΡΦΕ-4ΤΠ) απόφαση του
Διοικητικού συμβουλίου της Κοινωφελούς επιχείρησης ΦΑΡΙΣ του Δήμου Καλαμάτας με
θέμα «Έγκριση πρόσληψης εκπαιδευτικού προσωπικού, με σύμβαση ΙΔΟΧ μερικής
τετράωρης απασχόλησης για τα Κέντρα Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών της Κ.Ε.
ΦΑΡΙΣ, στο πλαίσιο της Δράσης «Προώθηση και υποστήριξη παιδιών για την ένταξή τους
στην προσχολική εκπαίδευση καθώς και για την πρόσβαση παιδιών σχολικής ηλικίας,
εφήβων και ατόμων με αναπηρία, σε υπηρεσίες δημιουργικής απασχόλησης», περιόδου
2022-2023, πρώην «ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΗ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΖΩΗΣ».
18. Την υπ’αριθμ. 4/2023 (αρ.πρωτ. 206/18-01-2023 ΑΔΑ: 90Β2ΟΡΦΕ-Α1Ν) απόφαση του
Διοικητικού συμβουλίου της Κοινωφελούς επιχείρησης ΦΑΡΙΣ του Δήμου Καλαμάτας με
θέμα «Έγκριση πρόσληψης εκπαιδευτικού προσωπικού, με σύμβαση ΙΔΟΧ μερικής
τετράωρης απασχόλησης για τα Κέντρα Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών της Κ.Ε.
ΦΑΡΙΣ, στο πλαίσιο της Δράσης «Προώθηση και υποστήριξη παιδιών για την ένταξή τους
στην προσχολική εκπαίδευση καθώς και για την πρόσβαση παιδιών σχολικής ηλικίας,
εφήβων και ατόμων με αναπηρία, σε υπηρεσίες δημιουργικής απασχόλησης», περιόδου
2022-2023, πρώην «ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΗ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΖΩΗΣ».
19. Την με αριθμ. Πρωτ. 803/21-02-2023 αποστολή προς τον ΑΣΕΠ της έγκρισης σχεδίου
Ανακοίνωσης για πρόσληψη έξι ατόμων προσωπικού Ιδιωτικού δικαίου ορισμένου
χρόνου (ΙΔΟΧ).
20. Την άμεση ανάγκη πρόσληψης προσωπικού για τις ανάγκες λειτουργίας Των ΚΔΑΠ της
ΦΑΡΙΣ.
21. Τη γνωμοδότηση της Νομικής Συμβούλου με αρ.πρωτ 802/21-02-202
22. Την υπ. αριθ. 23/2023(αρ.πρωτ: 881 ΑΔΑ: 6ΤΠ7ΟΡΦΕ-27Φ) Απόφαση Διοικητικού
Συμβουλίου της ΚΕ ΦΑΡΙΣ με θέμα: Έγκριση πρόσληψης εκπαιδευτικού προσωπικού με
σύμβαση διάρκειας έως δύο μηνών για την κάλυψη των αναγκών των δομών ΚΔΑΠ της ΚΕ
ΦΑΡΙΣ. σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 206 του ν. 3584/2007 «Κώδικας Κατάστασης
Δημοτικών και Κοινοτικών Υπαλλήλων για την εύρυθμη λειτουργία των Κέντρων
δημιουργικής απασχόλησης ΚΔΑΠ της Κ.Ε.ΦΑΡΙΣ.

Ανακοινώνει

Την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, δίμηνης διάρκειας

μερικής απασχόλησης, συνολικά πέντε (5) ατόμων για την κάλυψη αναγκών των ΚΔΑΠ της Κ.Ε
ΦΑΡΙΣ.

ΑΙΤΗΣΗ – ΔΗΛΩΣΗ – ΙΔΟΧ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΛΗΨΗ 5 ΑΤΟΜΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΣΤΑ ΚΔΑΠ ΤΗΣ ΚΕ ΦΑΡΙΣ