Συνοπτικός διαγωνισμό για «Παροχή υπηρεσιών καθαριότητας

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΦΑΡΙΣ
ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ
ΔΙΑΚΗΡΥΣΣΕΙ

συνοπτικό διαγωνισμό για «Παροχή υπηρεσιών καθαριότητας προς την ΚΕ ΦΑΡΙΣ του Δήμου Καλαμάτας για τη δράση των ΚΔΑΠ της Κοινωφελούς Επιχείρησης του Δήμου Καλαμάτας με έγγραφες σφραγισμένες προσφορές και κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα ,από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 117 του Ν.4412/2016, για την ανάθεση δημόσιας σύμβασης παροχής γενικών υπηρεσιών κατά την έννοια της παρ.1 περίπτωσης 9, υποπερίπτωσης β του άρθρου 2 του Ν.4412/2016 για την : Παροχή υπηρεσιών καθαριότητας προς την ΚΕ ΦΑΡΙΣ του Δήμου Καλαμάτας για τη δράση των ΚΔΑΠ” «προϋπολογισμού 74.400 ,00 ευρώ (με Φ.Π.Α.).