ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

Η Κοινωφελής Επιχείρηση του Δήμου Καλαμάτας «ΦΑΡΙΣ» έχοντας υπ’ όψη την αριθ.25917/2-4-2021 (ΑΔΑ: ΨΤΖΟ46ΜΤΛ6-ΑΡΠ) απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών, που αφορά την έγκριση προσλήψεων του καλλιτεχνικού εκπαιδευτικού προσωπικού των σχολών της Κ.Ε ΦΑΡΙΣ, με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου για χρονική διάρκεια έως 8μήνες ή έως εννέα (9) μήνες για απασχόληση σε αναγνωρισμένη σχολή, και την υπ. αριθμ. 25/2021 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου και τον Κανονισμό Προσωπικού της Κ.Ε «ΦΑΡΙΣ»

Αρχεία:

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ_signed

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ_signed