Περίληψη συνοπτικού διαγωνισμού

Δείτε τα παρακάτω αρχεία σε Pdf μορφή:

1.ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΦΩΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΛΥΨΗΣ 26ου ΔΦΧΚ
2.ΜΕΛΕΤΗ – ΠΡΩΤΟΓΕΝΕΣ ΑΙΤΗΜΑ
3.ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΦΩΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΛΥΨΗΣ