ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΜΕ ΔΙΜΗΝΕΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ. ΤΟΥ Ν.Π.Ι.Δ.

«ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ ΦΑΡΙΣ»

 

Έχοντας υπόψη :

  1. Τις διατάξεις του άρθρου 206 του Ν. 3584/2007.
  2. Την υπ’ αρ. 161/2019 απόφαση του Δ.Σ. με την οποία αποφασίσθηκε η πρόσληψη προσωπικού με συμβάσεις ΙΔΟΧ δίμηνης διάρκειας για την κάλυψη αναγκών των ΚΔΑΠ

Δείτε την ανακοίνωση πρόσληψης