ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ – ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

Η Κοινωφελής Επιχείρηση του Δήμου Καλαμάτας «ΦΑΡΙΣ» έχοντας υπ’ όψη την αριθ. 21545/1-4-2022 (ΑΔΑ: 9ΡΨ546ΜΤΛ6-Φ4Χ) απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών, που αφορά την έγκριση προσλήψεων του καλλιτεχνικού εκπαιδευτικού προσωπικού των σχολών της Κ.Ε ΦΑΡΙΣ, με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου για χρονική διάρκεια έως 8μήνες ή έως εννέα (9) μήνες για απασχόληση σε αναγνωρισμένη σχολή, και την υπ. αριθμ. 30/2022 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου και τον Κανονισμό Προσωπικού της Κ.Ε «ΦΑΡΙΣ»
ΑΝΑΚΟΙΝΩΝΕΙ
Την πρόσληψη Καλλιτεχνικού (εκπαιδευτικού) προσωπικού για τις τρεις σχολές πολιτισμού της ΦΑΡΙΣ, Δημοτικό Ωδείο, Εικαστικό Εργαστήρι και Δημοτική Σχολή Χορού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου και χρονική διάρκεια έως 8μήνες ή έως εννέα (9) μήνες για απασχόληση σε αναγνωρισμένη σχολή. Αναλυτικότερα οι θέσεις είναι:
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΩΔΕΙΟ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ: KΑΘΗΓΗΤΕΣ/ΤΡΙΕΣ ΜΟΥΣΙΚΗΣ: 22
ΕΙΚΑΣΤΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙ : ΕΙΚΑΣΤΙΚΟΙ: ΓΛΥΠΤΗΣ: 1, ΖΩΓΡΑΦΟΙ: 4 , ΑΓΙΟΓΡΑΦΟΣ : 1, ΧΑΡΑΚΤΙΚΗΣ : 1, ΕΙΚΑΣΤΙΚΟΣ ΚΕΡΑΜΙΣΤΑΣ: 1
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΧΟΡΟΥ: ΔΑΣΚΑΛΟΙ/ΛΕΣ ΧΟΡΟΥ: 4 & ΠΙΑΝΙΣΤΑΣ/Α – ΜΟΥΣΙΚΟΣ ΣΥΝΟΔΟΣ: 1
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να διαβάσουν αναλυτικά την Ανακοίνωση – Πρόσκληση Ενδιαφέροντος, στις ιστοσελίδες www.kalamata.gr του Δήμου Καλαμάτας και της ΦΑΡΙΣ , www.kalamatafaris.gr
Τα δικαιολογητικά: 1) Αίτηση υποψηφιότητας, 2) Πρόσφατο βιογραφικό σημείωμα, 3) Αντίγραφα τίτλων σπουδών και πρόσθετων προσόντων σχετικών με την θέση που διεκδικούν, 4) Βεβαιώσεις ανάλογης εκπαιδευτικής προϋπηρεσίας ή καλλιτεχνικών δραστηριοτήτων, θα πρέπει να κατατεθούν στα Γραφεία της Κ.Ε «ΦΑΡΙΣ», Αθηνών 99 – Β΄ Κτίριο Νέου Δημαρχείου, Καλαμάτα 24134, ή να έχουν αποδεδειγμένα αποσταλεί με σφραγίδα ταχυδρομείου ή και ηλεκτρονικά στο email της επιχείρησης (grafaris@otenet.gr), το αργότερο μέχρι και την Δευτέρα 18/7/2022 , ώρα 15:00. Περισσότερες πληροφορίες στα τηλέφωνα 27213 60611 – 612.

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ