ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΣΤΑ ΚΔΑΠ Κ.Ε. ΦΑΡΙΣ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

για σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ

Χρονικής διάρκειας έως δύο (2) μηνών

Η Δημοτική Κοινωφελής Επιχείρηση του Δήμου Καλαμάτας ΦΑΡΙΣ :

Έχοντας υπόψη:

Τις διατάξεις του άρθρου 65 του Ν.3852/2010 « Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης»
Τις διατάξεις του άρθρου 206 του Ν. 3584/2007 «Κώδικας Κατάστασης Δημοτικών και Κοινοτικών Υπαλλήλων», όπως έχουν τροποποιηθεί και ισχύουν.
Τις διατάξεις του άρθρου 72 του Ν.3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης», όπως ισχύουν.
Την αρ. Ν.4756/2021 και την ΚΥΑ Γ.Π.Δ11, οικ59903, ΦΕΚ 3851/18.8.2021 , καθώς και στην ΚΥΑ Αριθμ. Γ.Π.Δ11 οικ./31252 ΦΕΚ 2332 2.6. «Προϋποθέσεις έκδοσης λειτουργίας και προδιαγραφές λειτουργίας Κέντρων Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών (ΚΔΑΠ)
Την αριθ. 10945/2-8-2022 πρόσκληση ενδιαφέροντος της Ε.Ε.Τ.Α.Α., ως τροποποιήθηκε και ισχύει
Την άμεση ανάγκη πρόσληψης προσωπικού για τις ανάγκες λειτουργίας των ΚΔΑΠ της ΦΑΡΙΣ.
Τον Ν.4765/2021 περί πρόσληψης προσωπικού και εκσυγχρονισμός του συστήματος προσλήψεων στον δημόσιο τομέα και ενίσχυση του Ανώτατου Συμβουλίου Επιλογής Προσωπικού (ΑΣΕΠ) και λοιπές διατάξεις .
Τη γνωμοδότηση της Νομικής Συμβούλου με αρ.πρωτ 5170/17-10-2022
Τη βεβαίωση με αρ.πρωτ. 5168/17-10-2022 της Οικονομικής Υπηρεσίας της Κοινωφελούς επιχείρησης ΦΑΡΙΣ , περί ύπαρξης πιστώσεων, για την κάλυψη της δαπάνης μισθοδοσίας του υπό πρόσληψη προσωπικού της παρούσας ανακοίνωσης.
Την υπ. αριθ. 168/2022(ΑΔΑ: Ω2ΚΣΟΡΦΕ-Ε25) Απόφαση Διοικητικού Συμβουλίου της ΚΕ ΦΑΡΙΣ με θέμα: Έγκριση πρόσληψης εκπαιδευτικού προσωπικού με σύμβαση διάρκειας έως δύο μηνών για την κάλυψη των αναγκών των δομών ΚΔΑΠ της ΚΕ ΦΑΡΙΣ. σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 206 του ν. 3584/2007 «Κώδικας Κατάστασης Δημοτικών και Κοινοτικών Υπαλλήλων για την εύρυθμη λειτουργία των Κέντρων δημιουργικής απασχόλησης ΚΔΑΠ της Κ.Ε.ΦΑΡΙΣ.
Ανακοινώνει

Την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, δίμηνης διάρκειας μερικής απασχόλησης, ενός (1) ατόμου για την κάλυψη αναγκών των ΚΔΑΠ της Κ.Ε ΦΑΡΙΣ.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να διαβάσουν αναλυτικά την Ανακοίνωση – Πρόσκληση Ενδιαφέροντος, στις ιστοσελίδες www.kalamata.gr του Δήμου Καλαμάτας και της ΦΑΡΙΣ , www.kalamatafaris.gr
ΑΙΤΗΣΗ – ΔΗΛΩΣΗ – ΙΔΟΧ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΛΗΨΗ 1 ΑΤΟΜΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ